სამედიცინო ცენტრ იუნონაში გაიცემა სამედიცინო დოკუმენტაცია :

  • "ბიულეტენი" 
  • რეცეპტი
  • ფორმა-100
  • საბუთი სადაზღვეოში წარსადგენად
  • ამონაწერი ისტორიიდან
  • ჯანმრთელობის ცნობა სამსახურისთვის
  • "ფსიქო" მართვის მოწმობის ასაღებად